Menu/Dewislen
Home Page

Gweledigaeth ein hysgol / Our school's vision

Ein nod yw creu awyrgylch caredig,cadarnhaol a pharchus sy’n galluogi llwyddiant a cyfle i bawb ddatblygu yn unigolion annibynnol a mentrus.

Bwriadwn greu ysgol hapus a diogel ble mae creadigrwydd a brwdfrydedd yn rhan allweddol.

Sicrhawn ein bod yn darparu’r cyfleoedd addysgu orau i’n disgyblion sy’n ennyn llwyddiant a her a galluogi pob plentyn i gael y cyfle i ddatblygu ei hun i’w lawn botensial.

Bwriadwn feithrin y disgyblion i fod yn ddinasyddion meddylgar a moesol sy’n llwyddo ym mhob agwedd o’u bywyd.

Rydym yn dathlu amrywiaeth diwylliannol ac yn hyrwyddo cydraddoldeb trwy gydol ein cymuned ysgol.

Rydym yn hybu cymreictod ac yn meithrin y disgyblion i ymfalchio yn eu hiaith, gwlad a’u hetifeddiaeth.

Cyd-weithiwn mewn partneriaeth gyda rieni,llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn datblygu dysgwyr uchelgeisiol bydd yn parhau i fod yn ddysgwyr hyderus gydol oes.

 

Our vision is to create a kind, positive and respectful atmosphere that enables success and opportunity for all to develop as independent and enterprising individuals.

We intend to create a happy and safe school where creativity and enthusiasm are an integral part.

We will provide the best teaching opportunities for our pupils that generate success and challenge and enable every child to have the opportunity to develop themselves to their full potential.

We intend to nurture the pupils to be thoughtful and moral citizens who succeed in all aspects of their lives.

We embrace diversity, inclusion and promote equality throughout our school community.

We promote Welshness and encourage pupils to take pride in their language, country and their inheritance.

We aim to work together in partnership with parents, governors and the wider community in order to develop ambitious learners who will continue to be confident lifelong learners.

 

 

 

 


Top