Menu/Dewislen
Home Page

Ysgol WERDD / GREEN School

Annwyl Rieni/Gwarchodwyr,

Bob mis Ionawr mae pob ysgol yn cael ei gategoreiddio fel lliw yn seiliedig ar ddata'r tair blynedd flaenorol. Heddiw, mae'r ysgol wedi derbyn cadarnhad ei fod wedi'i gategoreiddio yn ysgol werdd.

 

Mae cymuned yr ysgol gyfan wedi bod yn rhan annatod o lwyddiant a gwelliant yr ysgol dros y blynyddoedd. Rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant i bob disgybl o dan ein gofal. Mae'r gyfradd lwyddiant 100% ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 dros y tair blynedd diwethaf yn dyst i waith caled ac ymroddiad yr holl ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni.

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd, gallwn sicrhau nad oes unrhyw gyfyngiad i lwyddiant unrhyw blentyn yn Ysgol

Gymraeg Pen y Groes.

Mrs A Fenner

 

Dear Parents/Guardians,

Each January all schools ability to improve is categorized as a colour based on the previous three years’ data.  Today the school has received confirmation that it has been categorized as green. 

 

The whole school community has been integral to the success and improvement year on year of the school.  We have focused on ensuring that every child can succeed and achieve. The 100% success rate at the end of Key Stage 2 for the past three years are testament to the hard work and commitment of all pupils, staff, governors and parents.

 

I would like to take this opportunity to thank you all for you continued support and together we can ensure that there is no limit to any child’s success at Ysgol Gymraeg Pen y Groes.

Mrs A Fenner


Top