Menu/Dewislen
Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

O fis Medi 2021, bydd y fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig yn cael ei ddisodli gan system newydd a diwygiedig o'r enw - Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru).

Bydd gofyn i bob ysgol yng Nghymru wneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Rydym yn gweithio ar y cyd â Sir Caerdydd a Chonsortiwm Canolbarth y De i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o fanylion.

 

 

From September 2021, the Special Educational Needs framework will be replaced with a new and reformed system called – Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act.

All school in Wales will be required to make changes to their current systems. We are working in collaboration with Cardiff County and Central South Consortium to ensure a smooth transition to the ALNET Act.

Please click on the links below for further details.

Llinell Gymorth ADY Cyngor Sir Caerdydd i rieni a gwarchodwyrCardiff County ALN helpline for Parents and Carers

 

Ebost / Email: ALNHelpline@cardiff.gov.uk

Ffôn / Phone: 029 20872731

 

Sut fydd y Deddf ALNET yn effeithio ar blant, pobl ifanc a rhieni / gofalwyr?

How will the ALNET Act affect children, young people and parents/carers?

Hawdd i'w Ddarllen - Helpu plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ddysgu

Easy Read - Helping children and young people who need extra support to learn


Top